หลักเกณฑ์การเสนอกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
แบบฟอร์มการตอบสนองข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
แบบฟอร์ม บผ.4

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

1. แผนกลยุทธ์ ม.พ. (58-61) (ยุทธศาสตร์ที่ 1-2-3-4-5A)
2. แผนกลยุทธ์ ม.พ. (58-61) (ยุทธศาสตร์ที่ 5B-6-7)
3. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561(คณะทันตแพทย์)
4. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561(คณะพยาบาลศาสตร์)
5. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561 (คณะแพทยศาสตร์)
6. แผนกลยุทธ์ 2558-2561 (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)
7. แผนกลยุทธ์ปี 2558 - 61 (คณะเภสัชศาสตร์)
8. แผนกลยุทธ์ 2558-2561 (คณะสหเวช)
9. แผนกลยุทธ์ปี 2558 - 61 (คณะเกษตร)
10. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561 (คณะเทคโนโลยีฯ)
11. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561 (คณะวิทยาศาสตร์ )
12. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561(คณะวิศวะ)
13. แผนกลุยทธ์ 2558-25561 (วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
14. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561 (คณะนิติศาสตร์)
15. แผนกลยุทธ์ พ.ศ. (คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์)
16. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561 (คณะศิลปศาสตร์)
17.แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2561 (คณะสถาปัตย์ฯ)
18. แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2561 (วิทยาลัยการจัดการ)
19. แผนกลยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561 (วิทยาลัยการศึกษา)
20. แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2561 (คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2558

Templat แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2558