แบบฟอร์มต่างๆ

ฟอร์มขออนุมัติรับเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ตีพิมพ์เผยแพร่ 1)
ฟอร์มขอนุมัติรับเงินรางวัลผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอ (ผลงานที่ได้รับรางวัลเผยแพร่ 2)
ฟอร์มขออนุมัติรับเงินรางวัลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ (สร้่างสรรค์ 1)
ฟอร์มขออนุมัติรับเงินรางวัลผลงานที่ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา (ทรัพย์สิน 1)
ฟอร์มขออนุมัติรับเงินรางวัลผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมที่เป็นที่น่าสนใจในแวดวงวิชาการ และมหาวิทยาลัยประสงค์ จะมอบรางวัล (สังคม 1)

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิต พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับส่วนงาน พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม พ.ศ. 2559
ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ระดับชาตินานชาติ
โฟชาดร์ขั้นตอนขอรับเงินรางวัล 2559

หมายเหตุ

รายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรานอม สมิง โทร.054-466666 ต่อ 1048