แบบฟอร์มต่างๆ

แบบ-1-ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
แบบ-2-ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
แบบ-3-ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
แบบ-4-ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอ
แบบ-5-ผลงานที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
แบบ-6-ผลงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
แบบ-7-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนิสิต พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับส่วนงาน พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม พ.ศ. 2561
ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ระดับชาตินานชาติ
โฟชาดร์ขั้นตอนขอรับเงินรางวัล 2559

หมายเหตุ

รายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณปรานอม สมิง โทร.054-466666 ต่อ 1048