คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2558
แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2558
ทุน สวทช. - มพ.
ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ปี 2557
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2557
หลักเกณฑ์การประกาศทุน ABCreative ประจำปี 2557
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ABCreative ประจำปี 2557
โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ / ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ / ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการวิจัย R2R2E
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ดาวน์โหลดโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและรายได้มหาวิทยาลัย 55-56
หน่วยพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์
หน่วยพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์
โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ