แบบฟอร์มยื่นเสนอโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(UP-HEC 01)
แบบสรุปโครงร่างการวิจัย (UP-HEC 02)
แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรม (UP-HEC 03)
ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (UP-HEC 04.1)
ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยฯ สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-20 ปี (UP-HEC 04.2)
หนังสือแสดงความยินยอม อายุมากกว่า 20 (UP-HEC 05)
หนังสือแสดงความยินยอม อายุ 7-20 ปี (UP-HEC 06)
หนังสือแสดงความยินยอมอายุน้อยกว่า 7 ปี (UP-HEC 07)
แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมตามมติฯ (UP-HEC 08)
ขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองฯ (UP-HEC 09)
ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ (UP-HEC 10)
ขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองฯ (UP-HEC 11)
ขอรายงานสรุปผลการวิจัยและปิดโครงการวิจัยฯ (UP-HEC 12)
ขอรายงานการดำเนินการที่เบี่ยงเบน (UP-HEC 13)
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครฯ (UP-HEC 14)
ขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (UP-HEC 15)
ขอรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (UP-HEC 16)
ขอข้อมูล-สำเนาเอกสารโครงการวิจัย (UP-HEC 17)

ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง (แบบเดิม)

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2553
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
รายละเอียดเอกสารการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รายละเอียดประเภทการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แต่ละรูปแบบ
    แบบเต็มรูปแบบ     แบบยกเว้น     แบบเร่งรัด

ดาวโหลดเอกสารเพื่อเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับเดิม)

เอกสารขอรับรองฯ สำหรับโครงการแบบเต็มรูปแบบ

บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(ECUP01-1)
ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(ECUP01-2)
แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยโดยสังเขป(ECUP01-3)
ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ(ECUP04)
หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงวิจัย(ECUP05)

เอกสารขอรับรองฯ สำหรับโครงการแบบเร่งรัด

บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(ECUP02-1)
ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(ECUP02-2)
แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยโดยสังเขป(ECUP02-3)
ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ(ECUP04)
หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงวิจัย(ECUP05)

เอกสารขอรับรองฯ สำหรับโครงการแบบยกเว้น

บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(ECUP03-1)
ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แบบเสนอเืพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบยกเว้ัน(ECUP03-2)
แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยโดยสังเขป(Protocol summary)(ECUP03-3)
ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ(ECUP04) (ถ้ามี)
หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงวิจัย(ECUP05) (ถ้ามี)

เอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มแก้ไขตามมติคณะกรรมการแบบเต็มรูปแบบ
แบบฟอร์มแก้ไขตามมติคณะกรรมการแบบเร่งรัด
แบบฟอร์มแก้ไขตามมติคณะกรรมการแบบยกเว้น
รายงานความก้าวหน้า(ECUP06)
ขอต่ออายุโครงการวิจัย(ECUP07)
ขอปรัุบแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง(ECUP08)
ขอแจ้งการดำเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย(ECUP09)
ขอแจ้งปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง(ECUP10)
แบบฟอร์ม(ECUP-ADR)
บันทึกข้อความขอข้อมูล-สำเนาเอกสารโครงการวิจัย (ECUP11)

********************หมายเหตุ>********************

(สำหรับนักวิจัยที่ต้องการเสนอโครงการเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

1. นักวิจัยต้องเสนอโครงการฯ ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน เพื่อพิจารณารับรองฯ โครงการในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนนั้นๆ
2. หากนักวิจัยเสนอโครงการฯ หลังจากสัปดาห์ที่ 1 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการฯ จะนำโครงการฯ ของท่านไปพิจารณาในเดือนถัดไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้การดำเนินโครงการดังกล่าวล่าช้าได้
3. นักวิจัยต้องระบุรายละเอียดของโครงการฯ ในแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้เท่านั้น ห้าม ตัดส่วนใดส่วนหนึ่งในแบบฟอร์มออกทั้งสิ้น ซึ่งจะมีผลในการพิจารณาโครงการดังกล่าวได้ และนักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดในคู่มือการขอรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ให้ได้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. จำนวนเอกสารของโครงการวิจัยที่ต้องส่งต่อคณะกรรมการฯ มีดังนี้
    4.1 แบบฟอร์มทั้งหมด ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
    4.2 แบบฟอร์มทั้งหมด ฉบับสำเนา จำนวน 14 ชุด
    รวมทั้งหมด 15 ชุด
5. นักวิจัยควรตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดโครงการวิจัยฯ และแบบฟอร์มการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมฯ ว่าครบถ้วนตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้หรือไม่ ก่อนที่จะส่งให้หน่วยพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์