แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ

สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 1 ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 2 แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
แบบบริการวิชาการ 3 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 4 บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 5 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 6 รายงานการใช้เงินโครงการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 7 บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 8 บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 9 หัวข้อในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการ
แบบบริการวิชาการ 10 บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผน / ปรับงบประมาณ / เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ
แบบบริการวิชาการ 11 บันทึกข้อความขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มการประเมินโครงการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Template เผยแพร่โครงการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รูปแบบการจัดทำ Poster Presentation

ระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2556