คู่มือการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แบบฟอร์มคำขอแยกตามประเภททรัพย์สินทางปัญญา

1.สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แบบฟอร์ม
2.เครื่องหมายการค้า แบบฟอร์ม
3.แบบแผนภูมิวงจรรวม แบบฟอร์ม
4.ความลับทางการค้า แบบฟอร์ม
5.สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบฟอร์ม
6.ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบฟอร์ม
7.ลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม

ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

สาขาวิศวกรรม

เครื่องปอกมะพร้าว
บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์
โครงร่างรถจอบหมุนไฮโดรลิค
ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนเอากลับมาใช้ใหม่
ฝากล่องเก็บเหรียญที่มีกลไกป้องกันการโจรกรรมเหรียญติดตั้งอยู่
ระบบการปรับอากาศ

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

ลวดลายขวด
หลอดไฟ
ตุ๊กตา
กาน้ำชา

สาขาเคมี

กรรมวิธีการทำแผ่นชิ้นไม้อัด
การผลิตเครื่องปรุงรส
เครื่องดื่มจากดอกบัว

สาขาเคมีชีวภาพ

การทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อตัวกระตุ้นเซลน้ำเหลืองชนิด T ที่เป็นพิษต่อเซล
สูตรส่วนผสมอเลนโดรเนท(alendronate)ซึ่งเป็นของเหลวที่ให้ทางปาก

อนุสิทธิบัตร

เครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ
เบรคเกอร์มีแสงไฟแสดง
รถจักรกลการเกษตร
อุปกรณ์กักฝุ่น

แบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นคำขอ

คำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/สป-001
คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
บผ.1 คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิวงจรรวม
บผ.1(พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิวงจรรวม
ใบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์(ลข[1].01)
หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ตัวอย่างการกรอกฟอร์ม

ตัวอย่างการกรอกคำขอสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างการกรอกใบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์(ลข[1].01)
หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา นนทบุรี (http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/)