แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบทำนุฯ 1 ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบทำนุฯ 2 แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
แบบทำนุฯ 3 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิละและวัฒนธรรม
แบบทำนุฯ 4 บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบทำนุฯ 5 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบทำนุฯ 6 รายงานการใช้เงินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบทำนุฯ 7 บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบทำนุฯ 8 บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุฯ
แบบทำนุฯ 9 หัวข้อในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุฯ
แบบทำนุฯ 10 บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผน / ปรับงบประมาณ / เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ
แบบทำนุฯ 11 บันทึกข้อความขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการทำนุฯ
แบบฟอร์มการประเมินโครงการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Template เผยแพร่โครงการ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รูปแบบการจัดทำ Poster Presentation

ระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2556