คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ และค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 2019-04-22

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 2018-04-04

มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และโครการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2018-02-21

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากรายได้ระดับคณะ ปีงบประมาณ 2559 2016-10-25

แนวปฏิบัติทางการเงินโครงการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 2016-09-22

ประกาศ ม.พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย พ.ศ. 2556 2014-06-11

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนงานวิจัย พ.ศ. 2554 2014-06-11

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการและค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย 2014-04-08

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาและกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 2014-04-08

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2014-04-08

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนการอ่านโครงการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 2014-04-08