ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการขออนุมัติเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ม.พะเยา 2018-11-19

ผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล 2018-10-02

ข้อมูลผลการดำเนินงาน ของตัวบ่งชี้ความสำเร็จค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2558-2561 2018-08-29

กำหนดการ นิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล วันที่ 24 มกราคม 2561 2018-07-20

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัย เพื่อขอรับทุน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องชูชาติกีฬาแปง 2017-05-18

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 2017-04-25

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัย 2017-04-18

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศในการประเมินคุณภาพวารสารและผลงานวิจัย 2017-04-07

แบบรายงานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 2017-03-01

พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 2017-01-19

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการและผลงานวิจัย 2017-01-12

ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม 2016-10-27

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การฝึกอบบรมเทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevler 2016-10-21

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (20 เมษายน 2559) 2016-10-07

บัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนของ-ทปอ.-เป็นผู้ประเมิน-CUPT-QA-ปีการศึกษา-2558 2016-08-04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 2016-05-26

รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ประจำปีงบประมาณ 2558 2015-10-07

SAR 6 คณะ 2015-06-02

เอกสารโครงการ KM4RSC TEAM 2015-05-01

หัวข้อการบรรยายในการประชุมรับฟังสรุปข้อคิดเห็นและประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ QA2KM รอบ 4 2015-04-27

แบบฟอร์ม IQA สำหรับวันที่ 24-25 เมษายน 2558 (new) 2015-04-09

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (HERP) 2015-03-31

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย 2558 2015-03-31

Download UP Researcher Stair 2015-03-28

แบบตอบรับเชิญโครงการการพัฒนาการทำวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirect และแนะนำการเขียนงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์บนวารสารวิชาการ 2015-02-25

รายงานการประชุม PQK Forum 2015-01-23

แบบฟอร์ม HERP 2015-01-16

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 2015-01-16

ผลการพิจารณาจัดสรรโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-28

ผลการพิจารณาจัดสรรโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-28

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย HERP.NRU ประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา 2014-11-17

รายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับอุดมศึกษา (สมศ.) 2014-09-02

(ร่าง) แนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 2014-08-19

แบบตอบรับเชิญ เข้าร่วมโครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 2014-08-15

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สกอ. ปี 57 2014-08-14

แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2558 - 2561 2014-08-05

รายงานผลการดำเนินงานกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554 -2557 2014-07-30

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา พร้อมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ปีการศึกษา 2557 2014-04-08

ม.พะเยา ยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนพื้นที่พะเยา-เชียงราย ด้วยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้สู่งานวิจัยเพื่อชุมชน 2014-04-08

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปี 2556 พร้อมมอบรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น วันที่ 26 มี.ค. 57 2014-04-08