คู่มือ/แบบฟอร์ม โครงการ

ใบขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 2017-10-05

ใบขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 500,000 บาท 2017-10-05

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2017-10-04

แบบเสนอหัวข้อการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2016-02-08

ประกอบการเสนอ โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2016-02-08

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 2553 (มหาวิทยาลัยพะเยา) 2014-07-30

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ (วช.) 2014-07-29

แบบฟอร์มโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 2014-05-20

หลักเกณฑ์การประกาศทุน ABCreative ประจำปี 2557 2014-05-20

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ABCreative ประจำปี 2557 2014-05-20

โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ 2014-05-20

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ 2014-05-20

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการวิจัย R2R2E 2014-05-20

แบบกรอกข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 6 2014-05-15

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 6 2014-05-15

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 7 2014-05-15

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 8 2014-05-15

คู่มือโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2014-04-25

คู่มือโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2557 2014-04-09

แบบฟอร์มยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 2014-02-11